Algemene Ledenvergadering 12 februari 2019

18-1-2019 00:00 - 13-2-2019 00:00

        Nieuw-Lekkerlandse Tennisclub (N.L.T.C.)
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       Nieuw-Lekkerland, januari 2019.
 
 
                                                                                                                     U I T N O D I G I N G
 
 
Voor de op Dinsdag 12 februari 2019 in het clubhuis te houden Algemene Ledenvergadering van de Nieuw-Lekkerlandse Tennisclub (N.L.T.C.). Aanvang 20.00 uur.
 
Indien er minder dan 10% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, zal de vergadering worden geschorst en om  20.15 uur worden geopend, met dezelfde agenda.
 
AGENDA
1.    Opening
 
2.    Ingekomen stukken
 
3.    Notulen vorige vergadering maandag 20 februari 2018
 
4.    Mededelingen bestuur
 
5.    Jaarverslag secretaris en verslagen Technische commissie en Jeugdcommissie
       Huldiging jubilarissen.
 
6.    Verslag Kascommissie
 
7.    Financieel verslag over het boekjaar 2018 (wordt op de website gezet)
 
8.    Verkiezing kascommissie:
 
Kascommissie bestaat uit: De heer H ten Bosch en De heer K. Verbaan.
Reserve: De heer D. v.d. Burgh.            
 
9.    Begroting 2019 (wordt op de website gezet)
 
10.   Voorstel contributie 2020, zie toelichting op het 2e blad                                                  
 
11.   Rondvraag
 
12.   Sluiting.
 
 
Agendapunt 11, Toelichting contributie 2020
 
Senioren                               Contributie per jaar   
Geboren in 1998 en eerder                 € 150,00
Geboren in 1999, 2000 en 2001          € 115,00
Junioren geboren in 2001 en later       €  70,00   
 
Eenmalig inschrijfgeld Senioren € 15,- en Junioren € 7,-.
 
De contributie is exclusief de bijdrage aan de KNLTB. 
KNLTB contributie voor 2020 bedraagt  €19,00
 
Donateur                         €  30,- per jaar   

Het bestuur
 
 
PS: Financieel verslag, notulen van de ledenvergadering(en), jaarverslagen van de commissies en de secretaris kunt U op het beschermde deel van de website vinden en voor aanvang van de vergadering liggen ze ter inzage in het clubhuis.
 
 
Tijdens de ALV mag er niet getennist worden

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 184 682 991

Address

Vletstraat 9
2957 GH Nieuw Lekkerland